Loish Girl Clay Render
Bhushan arekar loish girl clay render
Loish Girl Clay Render

Sculpt based on Loish art.

http://loish.deviantart.com/art/visa...y%3Aloish&qo=1

Zbro based mesh used.

More artwork
Bhushan arekar 00 anjanathBhushan arekar female study 1aBhushan arekar penolpe cruz